ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์  ( Strategic Issue )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร

 1. เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

1)  เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง

2)  กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีความสามารถบริหารจัดการกลุ่มของตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได้

 1. ตัวชี้วัด

1)  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง (ราย)

2)  จำนวนรายได้ของกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรเพิ่มขึ้น (กลุ่มองค์กร)

 1. กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา

1)  พัฒนาส่งเสริมและการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรองค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นคณะเกษตรกรเพื่อการผลิตการแปรรูปการตลาด
 • ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสานระบบวนเกษตรระบบเกษตรธรรมชาติระบบไร่นาสวนผสมระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีภูมิคุ้มกันพึ่งพาตนเองได้ลดการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศทั้งปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาร่วมกันจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลตอบแทนคุ้มค่าโดยตรงมากที่สุดโดยการใช้ผู้แทนองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทำหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่องค์กรอื่นที่สนใจเป็นแหล่งวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาการดำเนินงานในองค์กรอย่างยั่งยืนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายของสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งทำงานแบบบูรณาการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร

2)  ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาดินและที่ดินโดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง

 • การจัดการที่ดินทำกิน เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและปฏิรูปที่ดินของรัฐให้เกษตรกรนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ขยายโอกาสการเข้าสู่แหล่งเงินทุน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินและสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร

3)  ประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรมรวมทั้งการกำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคง และภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การตลาด และการจัดการสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 1. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
 2. ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 3. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเพิ่มขึ้น
 4. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเพิ่มขึ้น
 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 6. จำนวนแปลงพืชเศรษฐกิจหลักมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น
 7. ฟาร์ม/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) (ราย)
 8. จำนวนเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด(ราย)
 9. จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด(ราย)
 10. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 • พัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีวินัยในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉพาะ
 • พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง และผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ให้มีมาตรฐาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพเป็นสินค้าเศรษฐกิจของจังหวัด (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ผลไม้  ปศุสัตว์  พืชผัก และประมง )

ปาล์มน้ำมัน

 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวสวนและสถาบันวิชาการ
 • ส่งเสริมระบบการจัดการน้ำชลประทานในสวนปาล์มน้ำมัน
 • ให้ความรู้ ข่าวสารในการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดกับสวนปาล์มน้ำมัน
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับควบคุมดูแลการชั่งตวงวัดการซื้อขายปาล์มน้ำมันให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • เน้นการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย/ไร่สูงและคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน
 • ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดอาเซียน โดยส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์ม พัฒนาการจัดการสวนปาล์มทั้งระบบ ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำภายในสวนปาล์มเพื่อพัฒนาระบบการให้น้ำปาล์ม
 • พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • พัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นปาล์ม
 • เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งศูนย์ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพดินชุมชน
 • ผลักดันให้กรมวิชาการเกษตรรับรองสายพันธ์ปาล์ม แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเอกชนและขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งเพาะกล้าปาล์มทุกแปลง
  • ผลักดันให้รัฐ มีการสงเคราะห์การทำสวนปาล์ม
  • ผลักดันให้รัฐจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมัน
  • ผลักดันให้รัฐจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
  • ผลักดันให้รัฐออกกฎระเบียบข้อบังคับให้ลานเท มีเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม
  • ผลักดันให้รัฐใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการปราบปรามน้ำมันปาล์มเถื่อน
  • ผลักดันให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

ยางพารา

 • พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตยางพารา เน้นลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวสาวยางและสถาบันวิชาการ ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดอาเซียน โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ การให้ความรู้แก่เกษตรกร และการยืดอายุการให้ผลผลิตยาง พัฒนาการจัดการส่วนยางทั้งระบบ การจัดให้มีแหล่งรักษาพันธุ์ยางพาราพื้นเมืองเพื่อผลิตต้นกล้ายางที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำภายในสวน
 • ส่งเสริม สนับสนุนการขยายโอกาสการเพาะกล้าพันธุ์ยาง รองรับพื้นที่ปลูกยางใหม่ในประเทศ และพัฒนานครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการผลิตกล้าพันธุ์ยางป้อนอาเซียน
 • สนับสนุนให้การผลิตยางพารานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 • สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวกรีดยางพาราทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยดูแลและจัดการปัญหาปัจจัยการผลิตของสมาชิก
 • ส่งเสริมให้ความรู้ ข่าวสารด้านการตลาด ภัยธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อยางพาราผ่านเครือข่ายองค์กรชาวสวนยาง
 • สนับสนุนให้ความรู้ใหม่ ด้านระบบการปลูกเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเอกชน
 • พัฒนาระบบการให้น้ำยาง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแทนการใช้แรงงาน
 • ผลักดันให้รัฐ ให้ทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์แก่เกษตรกร
 • เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งศูนย์ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพดินชุมชน
 • ผลักดันให้กรมวิชาการเกษตรรับรองสายพันธ์ยาง แปลงเพาะกล้ายางเอกชนและขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งเพาะกล้ายางทุกแปลง
 • ส่งเสริมการปลูกสวนยางแบบธรรมชาติ
 • ผลักดันให้รัฐออกกฎระเบียบข้อบังคับ ควบคุมราคาปัจจัยการผลิต
 • ผลักดันให้รัฐเพิ่มวงเงิน ทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเป็น 20,000 บาท/ไร่
 • ผลักดันให้รัฐส่งเสริมการให้ทุนการทำสวนยางแปลงใหม่
 • ผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่เกษตรกร
 • ผลักดันให้รัฐบาลให้เงินกู้ให้เกษตรกรรายย่อย ที่มีสวนยางไม่เกิน 25 ไร่ ปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา 7 ปี (กรณีที่ดินที่ไม่สามารถขอทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้)
 • ผลักดันให้รัฐบาลให้เงินกู้เกษตรกรรายใหม่ที่สร้างสวนยางไม่เกิน 25 ไร่ ปลอดต้นและปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา 7 ปี (กรณีที่ดินที่ไม่สามารถขอทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้

          ข้าว

 • สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การแปรรูปข้าว ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นสินค้าป้อนสู่ตลาดประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เป็นศูนย์ผลิตข้าวพื้นเมือง โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรเกษตรกรชาวนาและศูนย์วิจัยข้าว
 • พัฒนากลุ่มขององค์กรชาวนา
 • ส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจร
 • รณรงค์และส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่คนนครศรีธรรมราชนิยมบริโภค และสร้างค่านิยมให้คนนครศรีธรรมราชบริโภคข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาแบบครบวงจร
 • นำผลงานวิจัยขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสู่ชาวนา
 • เน้นการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ให้สูงขึ้น
 • ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดอาเซียน โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความเหมาะสมต่อพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นข้าวพันธุ์ดีเมล็ดพันธ์บริสุทธิ์ ส่งเสริมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ข้าวที่ผลิตและจำหน่ายให้ได้มาตรฐาน กระจายเมล็ดพันธ์ข้าวอย่างเพียงพอและทั่วถึง เน้นการทำนาแบบประณีต และพัฒนาระบบส่งน้ำเพื่อการทำนาให้มีประสิทธิภาพเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งศูนย์ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพดินชุมชน
 • ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการวางแผนการผลิต ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชการคัดเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเตรียมเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกการป้องกันและรักษาโรค
 • ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมือง เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชาวเมืองนครศรีธรรมราช
 • ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน
 • ผลักดันให้รัฐบาล ส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 • ผลักดันให้รัฐบาลขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ไร่นา เช่นห้วย หนอง คลอง บึง และเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำให้ได้จำนวนมากไว้ใช้ในเวลาต้องการ
 • ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความรักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 • ผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมราคาปัจจัยการผลิต
 • ผลักดันให้รัฐบาลจำกัดดอกเบี้ยเงินกู้เกษตรกรในอัตราร้อยละไม่เกิน 3 บาท/ปี
 • ผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

 

ไม้ผล

(ลองกอง มังคุด ทุเรียน) โดยพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อยกระดับราคาและรายได้ของเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการผลิตผลไม้ที่มีศักยภาพในการส่งออกให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เช่น มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

 • สนับสนุนให้แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของจังหวัดและ อบจ. /อปท. มีแผนการวิจัยและพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างชาวสวนร่วมกับนักวิชาการ สถาบันวิชาการ เพื่อผลิตไม้ผลให้ติดดอกออกผลเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปีบนฐานศักยภาพด้านพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 • พัฒนาระบบมาตรฐานการเกษตรแบบปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ในการผลิตไม้ผลบนฐานความรู้ระบบสวนสมรม (สวนผสมผสาน) ให้เข้าสู่มาตรฐานที่ตลาดสากลยอมรับ เพื่อสร้างโอกาสและจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของมังคุด จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ( GAP) ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ให้เกษตรกรที่ได้รับแปลงมาตรฐานGAP ได้รับโอกาสด้านการตลาดและราคามากขึ้น
 • สนับสนุนนักวิชาการและสถาบันการศึกษาให้มีการศึกษาวิจัยและนำผลการวิจัยด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเนื้อแก้วยางไหลของมังคุดมาประยุกต์ใช้จริง
 • จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการผลิตมังคุดแบบครบวงจรห่วงโซ่การผลิตระยะเวลา 10 ปี (2557-2567)  โดยการมีส่วนร่วมของชาวสวนและทุกภาคีการพัฒนา ให้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณขององค์กร
 • พัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่แหล่งผลิตมังคุดให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดนอกฤดู และเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุด
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณผลผลิตให้มีความแม่นยำ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการทำสวนสมรม (สวนผสมผสาน) ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีประสิทธิภาพรับมือกับภัยธรรมชาติได้มากขึ้น
 • พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และประชาสัมพันธ์คุณสมบัติที่โดดเด่นของมังคุดให้แพร่หลาย เพื่อรองรับการส่งเสริมให้มังคุดและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เป็นไม้ผลประจำชาติ ในการบุกตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดสากล ให้แข่งขันกับไม้ผลชนิดอื่นๆของต่างประเทศได้
 • สนับสนุนให้บริหารจัดการผลผลิตมังคุดและสวนสมรม มีความลำดับความสำคัญสูง ในเชิงยุทธศาสตร์ ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดและของประเทศ สร้างระบบประกันภัยต้นมังคุดในกรณีมี่เกิดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ

พืชผัก

เน้นการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อป้อนตลาดกลางหัวอิฐ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ สนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อป้อนตลาดโดยเฉพาะ

 • วิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
 • ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนสารเคมี
 • บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในการปลูกผัก
 • ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

โคพื้นเมือง

 • โดยการพัฒนาสายพันธุ์โคพื้นเมืองให้เป็นสายเลือดโคชนพันธุ์ดี
 • จัดตั้งธนาคารน้ำเชื้อโคชนประจำอำเภอ พัฒนา/ยกระดับสายเลือดโคชนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดโคชน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค (พันธุ์ อาหาร การดูรักษา บริหารจัดการ และการตลาด)
 • ส่งเสริมสนับสนุนการทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • ส่งเสริมสนับสนุนการทำอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเช่น หญ้าแห้ง ฟางแห้ง เปลือกสับปะรดหมัก ผลผลิตปาล์มน้ำมัน มะพร้าว
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในด้านต่างๆ เช่น ทดสอบโรค วิธีการป้องกันและรักษาโรคให้แก่เกษตรกร เช่น การให้องค์ความรู้โรคระบาดสัตว์ และภัยธรรมชาติ
 • สนับสนุนการสร้างฟาร์มปลอดโรค
 • พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน
 • สร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสัตว์พันธุ์ดี
 • พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

แพะ

 • พัฒนาสายพันธุ์แพะพันธุ์ดีให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงแพะให้ปลอดโรค และได้การรับรองเป็นมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ส่งเสริมให้มีกองทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ (พันธุ์ อาหาร การดูรักษา บริหารจัดการ และการตลาด)
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในด้านต่างๆ เช่น ทดสอบโรค และวิธีการป้องกันโรคให้แก่เกษตรกร (เช่น การให้องค์ความรู้โรคระบาดสัตว์) และภัยธรรมชาติ
 • สนับสนุนการสร้างฟาร์มปลอดโรคพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน
 • สร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสัตว์พันธุ์ดี
 • พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
 • พัฒนาให้มีสถานที่จำหน่ายเนื้อแพะ (เขียง)
 • ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย

การประมง

โดยควบคุมการทำประมงทะเลให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของทรัพยากรแนวทางพัฒนาประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้

 • พัฒนาและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีการพัฒนาสัตว์น้ำชนิดใหม่ที่จะสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้แก่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นปลากะรังลายเสือปลานวลจันทร์ปลาดุกทะเล สาหร่าย และสาหร่ายกลุ่มพืชพลังงาน
 • สนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำความผูกพันการซื้อขายล่วงหน้า และการทำสัญญาประกันราคาคู่ค้าเพื่อเกิดความยั่งยืนของผู้ผลิตและผู้ซื้อ ( ห้องเย็น โรงงานแปรรูป ฯลฯ)
 • พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีศักยภาพประกอบกับเกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ แต่ขาดทุนในการเลี้ยงการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุน
 • พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้ในการจัดการทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในพื้นที่ เช่น ห้องเย็น โรงงานแปรรูป (เช่น โรงงานปอกกุ้ง โรงงานชำแหละแล่เนื้อปลา โรงงานฟอกหนัง)
 • ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์การสะพานปลาที่อำเภอปากพนัง
 • แก้ไขปัญหา โรค อี.เอ็ม.เอส ที่ระบาดหนักในจังหวัดขณะนี้ ให้เร็วที่สุด
 • ต้นทุนในการเลี้ยงกบสูง เช่น ราคาอาหารแพง ผู้เลี้ยงขาดทุน ให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เลี้ยงกบ
 • ให้ยกเลิกการประกาศพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งเขตพื้นที่ริมทะเลตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง และตำบลหน้าสะตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การปล่อยน้ำจืดจากเขื่อนลงทะเล ทำให้สัตว์ทะเลตาย

2)  การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)

 • ส่งเสริมการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม ฮาลาล(โรงฆ่าสัตว์ ตลาด เขียง)
 • ส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานต้นแบบแปรรูปมังคุดและผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบริหารโดยองค์กรเกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรเกษตรกรชาวสวน นักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน
 • ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ในการแปลรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเช่น โรงสีข้าวชุมชนโรงงานแป้งข้าวจ้าวพื้นเมือง
 • ส่งเสริมสนับสนุน การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการทำขนมประจำถิ่นจากผลิตภัณฑ์แป้งข้าวจ้าวพื้นเมือง
 • ผลักดันให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางขั้นต้นรวมทั้งอุปกรณ์อย่างทั่วถึง
 • ผลักดันให้รัฐบาลส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางใช้ภายในประเทศเช่นหมอนรถไร่สวนผสมถนนลาดยาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • สร้างปัจจัยสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราของภาคเอกชน
 • สนับสนุนองค์กรเกษตร พัฒนาวิสาหกิจชุมชนทางการแปรรูปอุตสาหกรรมยางพารา มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน
 • ผลักดันให้รัฐผลิตพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์ม เช่น บี7 บี10 เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ส่งเสริมการลงทุน สร้างโรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันปาล์มในจังหวัด
 • สนับสนุนกระบวนการผลิตการแปรรูปให้มีความปลอดภัยและเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
 • ส่งเสริมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest)
 • สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสร้างศูนย์รวบรวมผลผลิตเก็บรักษาผลผลิตและคัดแยกคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ยืดอายุของสินค้า โดยการนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนา
 • สร้าง Brand ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 

3) การตลาดสินค้าเกษตร

 • ส่งเสริมการตลาดปศุสัตว์ เชื่อมโยงกับกลุ่มตลาดปศุสัตว์ภาคใต้ตอนล่าง
 • สนับสนุนให้ส่วนราชการ องค์กรเกษตรกรในจังหวัด แลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร

จากต่างภาคกับผลผลิตมังคุดและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ผ่านกลไกเครือข่ายองค์กรเกษตรกรและงบประมาณ คชก.

 • สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรองค์กรเกษตรกร เป็นกลไกหลักในการกระจายผลผลิตมังคุดออกสู่พื้นที่นอกภาคใต้และการส่งออกต่างประเทศตามนโยบายและมาตรการของงบประมาณคชก.เพื่อให้งบ คชก.สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรในระยะยาว
 • ผลักดันให้รัฐบาลรวมกลุ่มประเทศที่ผลิตยางพาราในอาเชี่ยนเพื่อสร้างอำนาจต่อรองราคาและกำหนดราคาขายเอง
 • สนับสนุนการสร้างนักการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการตลาดและการแข่งขัน ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 • สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายและเชื่อมโยงการตลาดระหว่าง 10 ศูนย์รวบรวมมังคุดใน 10 อำเภอกับศูนย์รวบรวมของสหกรณ์การเกษตรดำเนินงานการค้ากับเครือข่ายสถาบันเกษตรกร   และบริษัทเอกชน ผู้ส่งออก
 • เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด
 • ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร โดยอาศัยสถาบันเกษตรกร และระบบสหกรณ์เป็นเครือข่ายการตลาด ร่วมกับภาคเอกชน
 • จัดตั้งศูนย์รวบรวมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
 • พัฒนาองค์การสะพานปลาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นตลาดประมูลสัตว์น้ำ หรือปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะปลานิล (เน้นให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำ)
 • ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสร้างลานเทปาล์ม เพื่อบริหารจัดการการตลาด
 • ส่งเสริมศักยภาพของจังหวัด ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงกลไกทางการตลาด โดยใช้ตลาดกลางยางพารา
 • ขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย
 • พัฒนาระบบขนส่งและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรกรทุกชนิดในทุกภูมิภาคและในประเทศคู่ค้า เพื่อการวางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

 1. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
 2. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดมีประสิทธิภาพเกษตรกรมีน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ
 3. ทรัพยากรที่ดินของจังหวัดได้รับการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร
 4. องค์กรเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพิ่มขึ้น
 5. แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับดูแล และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
 6. มีการป้องกัน รองรับภัยพิบัติ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
 7. 2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 8. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำเพียงพอ
 9. จำนวนที่ดินที่ได้มีการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมในการเกษตร (ไร่)
 10. จำนวนองค์กรเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (องค์กร)
 11. จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ได้รับการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ (แหล่ง)
 12. มีแผนรองรับภัยพิบัติ (แผน)
 13. กลยุทธ์

1) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาส่งเสริม

 • พัฒนา และส่งเสริมการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอ และขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
 • เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกบริหารจัดการน้ำ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในกระบวนการบริหารจัดการ
 • พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่เดิมฟื้นฟูการขุดลอกคูคลองหนอง บึง สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นาและชุมชน
 • สนับสนุนให้เกษตรกรมีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการเกษตรโดยการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรในท้องถิ่นตนเองให้มากขึ้นทั้งด้านการบำรุงรักษาการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและใช้น้ำสมดุลออกระเบียบการใช้น้ำและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ
 • พัฒนา ฟื้นฟู ป่าไม้ต้นน้ำเพื่อรักษาความสมดุลธรรมชาติ
 • พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานการแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้น

2) การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์ดิน

 • ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรทุกพื้นที่เพื่อไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในดินและน้ำรวมทั้งสนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยพืชสด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยพืชสดลดการใช้สารเคมีกำกับดูแลการใช้สารเคมีบริเวณพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร กำกับดูแลเรื่องการขายสารเคมีการเกษตรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพรัดกุมและเป็นไปตามกฎหมาย
 • เร่งรัดการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม วางระบบการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน แก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ยุติการทำลายหน้าดิน ลดการเผาตอซัง
 • ส่งเสริมการปลูกพืชปรับปรุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว
 • ป้องกันการพังทลายของดิน โดยการปลูกแฝกตามพระราชดำริ
 • ส่งเสริมการสร้างสวนแบบธรรมชาติ(ผสมผสาน)
 • ส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพการเกษตร
 • พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังซึ่งก่อให้เกิดดินพรุ และทำให้เกิดปัญหานาร้าง
 • สร้างจิตสำนึกในการรักษาดิน และบำรุงดินรวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า
 • ส่งเสริมการตั้งศูนย์วิเคราะห์ดินชุมชน
 • ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร ถึงผลกระทบต่อคุณภาพดินในการใช้สารเคมี และเป็นการเบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการใช้กฎหมายบังคับการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างเคร่งครัด

          3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 • เร่งรัดและผลักดัน ให้ผู้ทำการประมงในจังหวัดขึ้นทะเบียนทั้งหมด เพื่อจะได้รู้ว่า ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ทำอาชีพการประมงเท่าไร มีเครื่องมือทางการประมงประเภทไหนบ้าง
 • เร่งรัดและผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง ต้องดูแลเรื่องการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำทางทะเลที่ผิดกฎหมาย
 • ให้ขึ้นทะเบียนเรือประมงให้ถูกต้อง หรือให้ออกอาญาบัตรเรือ ให้ถูกต้อง
 • ให้เสนอเขตพื้นที่ทำการประมงเรือเล็ก และเรือใหญ่ให้ชัดเจน
 • เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพฝั่งทะเลส่งเสริมการปลูกป่าชายแลนให้รัฐบาลเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปัญหาที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เกิดจากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ทำให้เกิดเลนตมในทะเลให้รัฐบาลเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปัญหาที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เกิดจากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ทำให้เกิดเลนตมในทะเล
 • เตรียมพร้อมรองรับข้อตกลงระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกฎระเบียบต่างๆของประเทศคู่ค้าทั้งการตรวจรับรองทางวิทยาศาสตร์และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
 • พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรม
 • ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
 • ส่งเสริมให้มีการทำปะการังเทียม เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเลกลับคืนสู่เมืองสยาม
 • ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ส่งเสริมให้มีการปล่อยสัตว์น้ำ ในวันสำคัญ
 • รณรงค์การใช้สารเคมีทางการเกษตรต้นน้ำ เพื่อป้องกันและลดสารเคมีในแหล่งน้ำ
 • คุ้มครองแรงงานต่างด้าวและป้องกันการค้ามนุษย์

          4) เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • จัดทำแผนที่และจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงในระดับจังหวัดรวมทั้งวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในแต่ละช่วงทั้งปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง
 • ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงข้อมูลประสานงานและบูรณาการงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ระยะการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบระยะการเตรียมพร้อมรับภัยระยะการจัดการในภาวะฉุกเฉินและระยะการจัดการหลังเกิดภัย
 • พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ