วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ

พันธกิจสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงานในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์สำรวจ/จัดเก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และสื่อสารคำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา
 2. เพิ่มศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แล้วแต่กรณี รวมทั้งวิธีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายหรือวิธีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ
 3. ประสานกับหน่วยงานทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และเกษตรกรเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ได้จากการจัดทำแผนไปสู่การปฏิบัติ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรต้นแบบ ตั้งแต่การวาง แผนการผลิต ดำเนินการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั้งการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเกิดผลผลิตที่แตกต่าง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ทำให้ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าสินค้า
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า ดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรจากเดิมที่มุ่งขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
 6. ประสานหน่วยงานพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มุ่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า

วิสัยทัศน์สภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาบันชั้นนำ  พัฒนาเกษตรกรรม  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร  องค์กรเกษตรกร อย่างยั่งยืน

พันธกิจสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรและพัฒนากลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร   สู่ความเข้มแข็ง

2 .ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง

 1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการผลิต (พันธุ์ ดิน น้ำ ถนน ไฟฟ้า) ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. สร้างเครือข่าย และพัฒนาความร่วมมือระหว่างเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในด้านการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนสนับสนุนการวิจัย
 4. พัฒนาการผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกษตรกรทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของตลาด
 2. เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงบริการพื้นฐานแห่งรัฐอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและมีคุณภาพ
 3. เพื่อให้เกิดการสร้างงาน รายได้ และเกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
 4. เพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีอำนาจในการต่อรองและพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์หลัก : เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี