กองทุนฟื้นฟูฯ สำรวจความเสียหายกลุ่มเกษตรกร ร่วมมือสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีฯ ฝ่าวิกฤตอุทกภัย

0
686

วันนี้ (24ม.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายวิรัตน์ เล่นทัศน์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช คนที่ 2 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/60 โดย คณะอนุกรรมการ กฟก.ฯ มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ประสานงานบูรณาการความร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพัฒนาเมืองนครภาคพลเมือง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่ง สนง.กองทุนฟื้นฟู ฯ จะได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันฯ  โดยใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัด (กรอ.ฝั่งอ่าวไทย) เป้าหมาย 1,551 หมู่บ้าน ซึ่งสนองตามนโยบายโครงการประชารัฐในขณะนี้

S__8085517

S__8085716นายวีระพงศ์ สกล ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวว่า ” ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ  ให้การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรบ้านปากพญา,กลุ่มเกษตรกรบ้านปากน้ำปากพูน ฯ ซึ่งกู้เงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ ไปลงทุนเลี้ยงปลากระพง , ปูทะเล และได้รับความเดือดร้อนจากประสบอุทกภัย มูลค่าความเสียหาย รวมประมาณ 907,370 บาท กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง,กลุ่มผลิตปุ๋ย,ผลิตเขากวางอ่อน ฯลฯ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเกษตรกรที่มีประวัติดี กู้เงินมาลงทุน บางกลุ่มเพิ่งผ่อนชำระได้ 2 งวด ก็มาประสบอุทกภัยก่อน”  ทั้งนี้  มติดังกล่าวของกองทุนฟื้นฟูฯก็ได้สอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดนครศร๊ธรรมราชซึ่งได้เสนอไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้อง

กะพงขาวCR.ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

S__8085513

 

 นายวันชัย สุวรรณวิหค อนุกรรมการและเลขานุการฯ กล่าวว่า “ (ขวา) ในปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เกษตรกรคาดหวังว่าจะสามารถจับปลากระพงจำหน่ายในเทศกาลตรุษจีนแต่ความหวังกลับต้องพังทลายไปกับมหาอุทกภัยในครั้งนี้ หนี้สินเดิมเกษตรกรต้องการให้ภาครัฐช่วยพักชำระหนี้เดิมและให้มีเงินกู้ยืมก้อนใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต่อไป”

img119

 

 

ทิ้งคำตอบไว้