สภาเกษตรกรฯ จ.นครศรีฯ นำสื่อโซเชียลแก้ไขปัญหาเกษตรกร!

0
824

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายบริเวณกว้าง (ขอบคุณภาพข่าวจาก สนง.กษ.นศ.)

รมต.ลงพื้นที่ชะเมา_๑๗๐๑๑๓_0078

จากรายงานข่าวจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.นครศรีฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมชาติ และ จ.ตรัง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม ,อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีข้อสั่งการ ในด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ปรับหม้อแปลงเป็นขนาด 3 เฟส , การเชื่อมโยงคลองที่เกิดใหม่ และคลองแยกย่อย เชื่อมโยงถึงกันออกคลองลัดใหม่ , เร่งหลักดันน้ำออกจากพื้นที่ , เร่งสำรวจพื้นที่เพื่อระบายน้ำและระยะยาว(หลังน้ำลด)หาวิธีกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ,ด้านปศุสัตว์ วางแผนกระจายเสบียงลงจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนเสีบยงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือเกษตรกร และตรวจสุขอนามัยของสัตว์  ,ด้านประมง จัดส่งชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลางมาช่วยแก้ไขปัญหาเป็นเวลา  1 เดือน , เร่งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาทให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว , ให้ทุกหน่วยงานทบทวน การเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น การสร้างกลุ่มไลน์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งจะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

s__7848019

S__7856161

 

 

 

 

 

ในส่วนสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ LINE เพื่อให้เกษตรกรระดับตำบล ทุกอำเภอติดตามข้อมูลข่าวสารและในขณะเดียวกันสามารถสะท้อนปัญหามายัง สภาเกษตรกรจังหวัดฯได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารสองทาง ดำเนินการเป็นไปตามโครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติตั้งเป้าหมายให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำจังหวัด และสร้างเครือข่ายการสื่อสารให้ลงถึงระดับ หมู่บ้าน ตั้งเป้าไว้ทุกจังหวัด ซึ่งในเดือนนี้ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายสภาเกษตรกร ในระดับอำเภอ ปัญหาที่พบตัวแทนเกษตรกรระดับตำบล บางตำบลยังใช้โทรศัพท์ รุ่นปุ่มกด แบบเก่า จึงแก้ปัญโดยให้ผู้แทนหมู่บ้านที่มีสมารท์โฟน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ในระดับตำบลแล้วจึงนำข้อมูลข่าวสารไปบอกล่าวในหมู่บ้าน ผ่านหอกระจายข่าวต่าง ๆ ,และการประชุมหมู่บ้าน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้