สภาเกษตรกรนครศรีฯ หารือแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรฯ หลังน้ำลด

0
814

124531ก่อนอื่นในนาม สภจ.นครศรีธรรมราชและพนักงาน ขอให้กำลังใจแก่เกษตรกร ชาวนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัยและขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ภาคพลเมือง องค์กรอิสระ มูลนิธิต่าง ๆ ที่ได้ระดมสรรพกำลัง เสบียงอาหาร รวมทั้งจตุปัจจัยต่าง ๆ ทั่วทุกสารทิศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และประชาชนทุกหมู่อาชีพ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายบริเวณกว้าง

718859

วันนี้ (11ม.ค.60) เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 3  นายสมบูรณ์ อาพัธนานนท์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังน้ำลด

%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c2 %e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c3 %e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c4 %e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c5

(ภาพข้อมูลจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช) ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย จำนวน 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 รวม 23 อำเภอ 156 ตำบล 1,487 หมู่บ้าน 4 เทศบาล   จำแนกเป็น ด้านพืช 140,472 ครัวเรือน ด้านปศุสัตว์ 19,700 ราย ด้านประมง 8,178 ราย (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช , สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

s__7848019

ช่วงบ่าย นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีฯ ซึ่งเดินทางกลับจากต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สรุปผลจากการหารือ แนวทางช่วยเหลือฟื้นฟู เกษตรกรที่ประสพภัยพิบัติ ด้านการเกษตรหลังน้ำลดเพื่อเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
ด้านสินเชื่อ  
– การขอพักชำระหนี้เกษตรกรและปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3-5 ปี
ด้านพืช
– ชาวสวนยางพาราที่ทำกินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และได้แจ้งไว้กับ กยท.แล้วให้ได้รับเงินเยียวยาด้วย
– ให้อำเภอประกาศขยายเวลายื่นแบบคำขอของเกษตรกรตามมาตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/2560
– สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ เช่น ข้าว ไม้ผลต่างๆ
ด้านสัตว์
– ปศุสัตว์จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพสัตว์ ทำวัคซีน ถ่ายพยาธิ รักษาโรค ฯ
– สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์(หญ้าหมัก,ฟางก้อน) คาดว่ากว่าพื้นที่ปลูกหญ้าจะฟื้นตัวกินเวลาเป็นเดือนสองเดือน
– ปรับหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะ วัว จ่ายชดเชยตามความเป็นจริง
ด้านประมง
– เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอหัวไทร น้ำท่วมเสียหายหนัก แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล จึงขอให้สำนักงานประมงอำเภอประมงจังหวัดผ่อนปรนในเรื่องเอกสารการปรับปรุงดังกล่าว
– ขอให้ชดเชยเกษตรกรทำประมง แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประมงอำเภอด้วย
– ขอให้จัดหาพันธุ์กุ้ง ปลาดุก ที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายในราคายุติธรรม
ด้านอื่นๆ
– ช่วยเหลือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบล อำเภอต่างๆ ที่เดือดร้อนด้วย

ข้อเสนอดังกล่าวจะนำเข้าสู่ วาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 3  เพื่อพิจารณา เพิ่มเติมและเห็นชอบ แล้วจึงนำเสนอไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ทิ้งคำตอบไว้