ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570

0
66

 

     วันนี้ (15 กันยายน 2563)  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้แทนเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570

     ในวันนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัก ได้เสนอแผนงาน/โครงการ/ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควบคุม ป้องกันมลพิษแลัเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและสังคม

 

 

ทิ้งคำตอบไว้