ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่4/2563

0
103

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภาเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยมีสอบถามไปยังปศุสัตว์จังหวัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ เรื่องเพื่อทราบ เกี่ยวกับรายงานผลการรับจ่ายเงิน
การสนับสนุนพลังงานทางเลือก
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
และปัญหาขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ต.ทุ่งสง อ.นาบอน
เรื่ิองที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา การขอความช่วยเหลือประสานติดตาม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้