ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563

0
259

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25636 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ โดยมีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นประธาน

ในวันนี้ นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้่องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ชั้น 3 โดยมีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีํธรรมราช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งในวันนี้   มีเรื่องที่สมาชิกสอบถาม  โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ให้กับผู้เลี้ยงโคสามารถเข้าถึงนโยบายของรัฐ  โดย นายเศกสรรค์ สวนกูล  ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด ให้กับสมาชิกได้รับทราบ และมีเรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา คือ                                                                                                               การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจรายสินค้า  การพัฒนากลุ่มธุรกิจรายสินค้า เป็นเกษตรอุตสาหกรรม   การจัดทำข้อเสนอจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล        โมเดลการบริหารจัดการน้ำโดยพึ่งพาตนเอง คันนาเงิน คันนาทอง (นาข้าวผสมผสาน)     การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  และการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมเริ่ม ตั้งแต่เวลา 09.00 น และเลิกประชุมเมื่อวเวลา 15.30 น. การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้