โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

0
113

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร  ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กิจกรรมอบรม เรื่องความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงแพะ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด วิสาหกิจแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะควนพัง ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์  โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ และปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดป้าย โรงเรียนแพะแปลงใหญ่ลุ่มน้ำปากพนังด้วย

ทิ้งคำตอบไว้