ขับเคลื่อน โครงการการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบ

0
253

 

วันนี้11 กุมภาพันธ์ 2563  นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน เพื่อร่วมขับเคลื่อน โครงการการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อสร้างรายได้โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ ภูสิบแสน เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาส ให้กับแรงงานนอกระบบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีการเลี้ยงผึ้งโพรง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน (กลุ่มที่ 1) และมีการมอบรังผึ้ง คนละ 1 รัง เพื่อเป็นต้นแบบ และ ในวันพรุ่งนี้จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้แรงงานนอกระบบสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้