กิจกรรม โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

0
170

นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม        นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นายวีระพันธ์ แจ้งใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรมามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัน 29 มกราคม 2563  ณ อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยมี          นายศิริรพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน  ประธานบรรยายเรื่อง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจกรรม การออกหน่วยบริการจากหน่วยงานต่างๆ  มีการปล่อยพันธ์ุปลา ณ โครงการพัฒนาพื้นทีี่ลุ่มน้ำปากพนัง การปลูกต้นไม้เกาะกลางถนนด้านหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้