รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง(เงินกู้ล้านละร้อย)

0
110

 

  นายประพัฒน์ โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง(เงินกู้ล้านละร้อย)ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 นายประพัฒน์ โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมามอบนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (เงินกู้ร้อยละล้าน) ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดนำร่องในพื้นที่ภาคใต้   โดยมีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มเกษตรตามที่ได้ประสานไว้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

     ในวันนี้ ได้มีการอธิบายขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ะนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังได้เข้าใจ

ทิ้งคำตอบไว้