ประชุมกิจการสภาเกษตรกรครั้งที่ 1/2563

0
144

 

นายประทีป กลีบแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นประธานคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวชี้แจงผลการขับเคลื่อนที่ดินของรัฐร่วมกับเครือข่ายที่ดินจังหวัดนคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  นางสาวภาลิณี บุญเลื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ได้ชี้แจงเรื่องเพื่อทราบ  การรายงานผลการรับจ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2562 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา  นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้ชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ในปี 2563 และนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงการขอรับการสนับสนุนน้ำบาดาล และมีเรื่องติดตามการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ำผึ้งให้ได้มาตรฐาน  ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามังคุด การหาพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร การกำหนดท้องที่และวันที่สำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้