การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ตำบลไสหมาก

0
205

 

เมื่อวานนี้ (9 ม.ค.63) นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ตำบลไสหมาก
สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประสานจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เพื่อหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งพื้นที่นาแปลงใหญ่ตำบลไสหมากเป็นพื้นที่เป้าหมาย ประกอบกับในหลักเกณฑ์จะต้องใช้พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับขุดเจาะบ่อบาดาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ตำบล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่จะตั้งโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ผู้จัดการแปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งข้อสรุปจากการประชุม คือ ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ดำเนินการสำรวจขุดเจาะเพื่อหาปริมาณน้ำ และคุณภาพของน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 และนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล และพิจารณาพื้นเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้