การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าว

0
522

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัตนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะหันโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาภัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ณ วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำม้นะพร้าวพูสิบแสน  ตำบลควนพังอำภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบป้ายศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าว คู่มือการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และวัสตุอุปกรณ์พื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประจำปึงบประมาณ 2563 ต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้