การจัดตั้งศูนย์รียนรู้และเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าว

0
543

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะ

เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนสมุนไพรบ้านพรุพลูหนัง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบป้าย

ศูนย์เรียนรู้และเครือชยถ่ยทอดเทคโนโลยีการปรรูปมะพร้าว คู่มือการแปรรูปน้ำมันมะพร้าว

สกัดเย็น และวัสตุ/อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรม รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลฟื้นฐาน

เพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพสินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและสมุนไพร

ที่ไม่ใช่อาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้