ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2562

0
327

 

นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3 โดยมีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ในการประชุม มีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานเรื่องการเงินปี 2562 และมีเรื่องเสนอใหม่เพื่อขอมติเห็นชอบในการดำเนินการปีงบประมาณ 2563 โครงการต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกร เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้