ประชุมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

0
561

       นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช               

            การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม  โดยในวันนี้  นายประทีป กลีบแก้วพร้อมด้วย นายเศวตอักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาตร์การเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย      ในการประชุมครั้งนี้  ได้มีการชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1 และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช     ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการบริหารดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ในระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่ กำกับ ดูแล และแก้ไขปัญหา ตามโครงการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

 

ทิ้งคำตอบไว้