ประชุมเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
707

 

 

วันนี้ 12 กันยายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

            โดยวันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำเสนอบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา 41 (2) กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีหน้าที่ในการส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง และแนวนโยบายการขับเคลื่อนที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทางเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้