เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน

0
764

 

  เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดการเกษตร พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  เพื่อสร้างเครือข่ายเครือข่ายของผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            การสัมมนาในครั้งนี้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดสัมมนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพมาตรฐานผ่านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน และผู้แทนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม/ และลานเทจำนวน 20 ราย มีการบรรยาย การผลิตการตลาดปาล์มน้ำมันคุณภาพ  “สุราษฎร์โมเดล” โดยนายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอภิปรายผลสำเร็จของการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดปาล์มคุณภาพปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ โดยนายระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ นายพันธ์ศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่  นายเจษฎา โชติวัฒนศักดิ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัทเอเชียน น้ำมันปาล์ม จำกัด และนายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล  นักวิชาการอิสระ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

ทิ้งคำตอบไว้