ติดตามการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ณ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

0
376

 

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์  แสงวิรุณทร  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ณ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

            โดยในวันนี้ เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร ได้ลงพื้นที่ ตำบลปากพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และได้ประสานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  โดยผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้ ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  (นายถนอม ซังเอียด) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 เข้าร่วมประชุม โดยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด ของการขอขยายเขต โดยได้ดำเนินการประชุม ณ กระท่อม คุณจารึก  หมู่ที่ 1 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ต่อไป…….

 

ทิ้งคำตอบไว้