ร่วมลงพื้นและสนับสนุนทีมงานดับไฟป่า

0
228

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หหัวหน้าส่วนส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร พร้อมกับนายธวัตร์ สมัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่มจากการบริจาคแก่อาสาสมัครดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากการประสานของนายยุทธศักดิ์ ถนนแก้ว ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตำบลการะเกด กรณีไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งแล้วลุกลามไปยังหลายอำเภอในเขตลุ่มน้ำ

 กรณีที่เกิดเหตุไฟ่าไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จากการประสานของสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตรการเกษตร ได้ทำการประสานสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดเสบียง โดยการสนันสนุนอาหารและน้ำดื่มให้แก่ทีมดับไฟป่า ในครั้งนี้ด้วย

     

 

ทิ้งคำตอบไว้