ข่าวในรอบเดือนมิถุนายน 2562

0
376

 

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศักดิเดช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

     โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม มีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯกล่าวต้อนรับ และนายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เป็นผู้ดำเนินรายการ  บรรยายสถานการณ์ปัญหา    ยาเสพติด โดยผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากภาค 8 จ.สุราษฏร์ธานี มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ เสนอวิธีการแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลข่าวสาร การขยายเครือข่ายการรับรู้ข่าวสาร  แนวทางการขยายเครือข่ายการประกอบอาชีพเกษตรกรสอดคล้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนายเจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาของสำนักงานสภาเกษตรกร ดำเนินการ หลังจากนั้นได้นำเสนอผลการอภิปราย  สรุปแนวทางการดำเนินงาน ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ปฏิบัติ และป้องกันแก้ไข ต่อไป…………….   

ทิ้งคำตอบไว้