“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)ฤดูใหม่ ปี2562 ณ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

0
532

 

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ ตาหลวง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

     ในวันนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)ฤดูใหม่ ปี2562 เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ รวมถึงช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ตนเอง โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทรเป็นประธาน และนายอุทัย หมื่นขำ เกษตรอำเภอหัวไทร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้  มีหน่วยงานภาคี เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการและให้ความรู้  และได้ให้เกษตรกรเข้าเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน คือ ฐานการผลิตข้าวปลอดภัย  ฐานการเลี้ยงปูดำ  ฐานการทำบัญชีครัวเรือน  ฐานการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และฐานสุดท้าย คือ ฐานการบริหารการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  ในส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้วย

                                             ** **************

     

ทิ้งคำตอบไว้