“สำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์”

0
569

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงายสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ถั่วดาวอินคาอำเภอบางขัน หมู่ที่ 10 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาจารย์จีราภรณ์ สังข์ผุด และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากกลุ่มเกษตรกร มีความประสงค์ที่จะพัฒนาโรงผลิตถั่วดาวอินคาให้ได้มาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐาน อย.  ทั้งนี้ คณะทีมงานลงพื้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงโรงเรือน การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัด และการขอรับสนันสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อไป           

ทิ้งคำตอบไว้