ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Coo) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
127

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Coo) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ ( 21 พฤษภาคม 2562) นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Coo) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศณีธรรมราช  โดยมีสาระสำคัญของการประชุมเรื่องสืบเนื่อง ผลการบูรณาการโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และชี้แจง  มีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงโครงการของแต่ละหน่วยงานให้ในที่ประชุมทราบ โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ คือ การจัดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ณ อ.จุฬาภรณ์ การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 และสถานการณ์ไม้ผล ปี 2562 ของจังหวัดนครศรีัธรรมราช  นอกจากนี้ มีเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา คือ การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 การจัดทำแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาซากพืชและเศษวัสดุทางการแพทย์ในพื้นที่เกษตร ด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้