ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน การครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา

0
2667

ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ((ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันที่ครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ

ในการนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึึงขอแจ้ง

  1. ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรและเครือข่ายองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบ และเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย เรื่อง “การครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว  ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562  ใช้บังคับไม่ต้องรับโทษ” ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งการครอบครอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  2. อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการแจ้งการครอบครองกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ตามแบบฟอร์มที่ 1 ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง “การครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว  ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562  ใช้บังคับไม่ต้องรับโทษ”

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/019/T_0001.PDF

 

ทิ้งคำตอบไว้