จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตำบลลานสกา

0
348

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม2562 นายสุกิต. อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต. อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาตร์การเกษตร นายวีรพันธ์. แจ้งใจ. นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตำบลลานสกา อ ลานสกา โดย นายเจษฎา. สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม และนำเสนอปัญหาในพื้นที่ เพื่อรวบรวมนำเสนอในการแก้ไขต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้