จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลควนกรด

0
128

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน ส่วนยุทธศาตร์การเกษตร นายวีรพันธ์ แจ้งใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลควนกรด ณ ศาลาการเปรียญวัดทะเล ตำบลควนกรด  อำเภอทุ่งส่ง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายสุธีย์ มณีฉาย สมาชิกสภาเขต อำเภอทุ่งส่งร่วมเวทีการประชุมและนายเจษฎา สมาธิ ทีปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในเวทีประชุมในครั้งนี้ มีเกษตรกรให้ความสนใน เข้าร่วมจัดทำเวทีประชาคม ทั้งนี้เพื่อรวบรวมปัญหา และแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุม เพื่อนำปัญหาไปเสนอแก้ไขต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้