จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

0
79

เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาตร์การเกษตร จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายเจษฏา สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเวทีเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหา และนำมาจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกรรม ในการช่วยเหลือเกษตรกร ต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้