จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช 

0
273

เมื่อวันที่ 11 กพ 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงินหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช  ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการชุมชนบ้านไม้เรียง. โดยมีนายเจษฏา สมาธิทีปรึกษาสภาเกษตร และนายประยงค์ รณรงค์ ปราช์ญเกษตร  ร่วมเวทีให้แนวคิดและจัดกระบวนการในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดเวทีประชาคมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เข้าร่วม ได้เสนอความคิดเห็น เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ นำมาจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้