การจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลสีขีด อำเภอสิชล

0
205

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธศาตร์การเกษตร ดำเนินการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลสีขีด อำเภอสิชล โดย มีนายเจษฏา สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรนคฯ และนายสุธรรม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเขต อำเภอสิชล เข้าร่วมจัดเวทีกระบวนการในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมหมู่บ้าน ม 5 ตำบลสีขีด อ สิชล โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจัดทำแผนในครั้งนี้  และนายสุธรรม ศรีทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต อ.สิชล เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกษตรกรต่อไป  

ทิ้งคำตอบไว้