“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ สวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยท้อน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน

0
305

เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ สวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยท้อน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 32 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้ามะพร้าวตกต่ำ สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ามะพร้าว เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และในครั้งต่อไปจะเป็นการนำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาแปร รูปเป็นสบู่ และน้ำมันเหลือง รวมถึงการทำบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้