เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบางจาก จังหวัดนครศรธรรมราช

0
742

ร่วมจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบางจาก อ.เมือง จ.นครฯ  13 ธันวาคม 2561

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเศวต อักษรเงิน หัวส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  ณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายเจษฎา สมาธิ  ที่ปรึกษาด้านแผน นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายทศพล คงเมือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  โดยในการจัดทำเวทีประชาคมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยน และร่วมแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร และนำปัญหาที่ได้รับการเสนอนำเข้าในที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด  เสนอไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ และนำไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้