ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นฯแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย

0
172

ประชุมประชาคม และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของกลุ่มพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นนำเสนอผลการทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นพัฒนาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พิจารณาผลการทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2561-2565) การนำเสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทิ้งคำตอบไว้