สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร

0
1592

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครศรีธรรมราช
นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมรับฟังแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง และนายจรูญ หนูเรือง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เป็นวิทยากรบรรยาย และชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร มีเกษตรกรผู้สนใจร่วมรับฟัง 80 คน

สืบเนื่องจากสภาเกษตรกร จ.นครศรีฯ ได้ลงพื้นที่ประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกร เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยประเด็นปัญหาที่ได้จากการประชุม คือ ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้บ่อน้ำ สระน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งได้ ดังนั้น สำนักงานสภาฯ จึงประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เพื่อช่วยเหลือและชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามโครงการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ทันที

โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุม มีเกษตรกรยื่นแบบคำขอ ตามโครงการพัฒนาความต้องการแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งจำนวนมากผ่านทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป///

ทิ้งคำตอบไว้