พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
1394

 

วันนี้ (26 ธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพนักงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายประทีป กลับแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช โดย นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและสนองนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของชุมชน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้