พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0
1407

 

 

เมื่อวันที่ 27ธค.60 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ในฐานะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบปี พ.ศ.2560-2579 โดยมีนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีลงนามระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช , สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี,สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาคมการค้า
ลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

โดยจะร่วมมือกันและถือปฏิบัติดังนี้
1.เกษตรกรจะตัดปาล์มทะลายสุกก้านทะลายสั้นและขายทะลายที่มีคุณภาพดีเท่านั้น .
2.ลานเทปาล์มน้ำมันจะรับปาล์มทะลายที่มีคุณภาพไม่ทำลูกร่วงและส่งขายโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
3. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะรับซื้อปาล์มทะลายที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตราร้อยละ 18 ขึ้นไป
4. ทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบประกาศของทางราชการที่เกี่ยวกับการซื้อปาล์มน้ำมันโดยเคร่งครัด
5 .ทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันลงนามในข้อบันทึกตกลงนี้โดยเกษตรกร,ลานเทและโรงงานจะได้ประชุมหารือใน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามข้อตกลงต่อไป///

เครดิต/เนื้อหาข่าวและภาพ เมืองคีรีนิวส์ ศูนย์ข่าวคีรีรัตน์นิคม

 

 

ทิ้งคำตอบไว้