จดหมายเหตุประจำวัน มิถุนายน 27, 2019

Latest article

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของกลุ่มสหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด 

       4 ธันวาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญไม้ผล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอชะอวด        เมื่อวันที่ 4 ธค.62 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย...

หารือแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มองค์กรเกษตรกรร่วมกับ อบจ.นครฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย ให้นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร เข้าพบปะหารือแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มองค์กรเกษตรกรในเครื่อข่ายสภาเกษตรกร กับนาย สรศักดิ์ ภิญโญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการพบปะครั้งนี้  นายเศวต อักษรเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกร...

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัตนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะหันโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาภัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ณ วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำม้ันะพร้าว วิสาหกิจกลุ่มพัฒนาและแปรรูปเกษตรหาดบ้านเปร็ด   ตำบลขนอม  อำภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบป้ายศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าว คู่มือการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และวัสตุอุปกรณ์พื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประจำปึงบประมาณ 2563...