จดหมายเหตุประจำวัน พฤษภาคม 21, 2019

Latest article

ประชุมเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

    วันนี้ 12 กันยายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน             โดยวันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำเสนอบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา...

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน

    เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดการเกษตร พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  เพื่อสร้างเครือข่ายเครือข่ายของผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน             การสัมมนาในครั้งนี้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดสัมมนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพมาตรฐานผ่านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายคือ...

ติดตามการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ณ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

  เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์  แสงวิรุณทร  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ณ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้             โดยในวันนี้ เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร ได้ลงพื้นที่...