จดหมายเหตุประจำวัน พฤษภาคม 8, 2019

Latest article

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Coo) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Coo) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ ( 21 พฤษภาคม 2562) นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวภาลิณี บุญเลื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ณ โรงแรมเดอะพีค บูติก อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันนี้ นางสาวภาลิณี บุญเลื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวสุภารัตน์...

“สัมมนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สัมมนากัญชาทางการแพทย์ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกลาง พื้นที่หมู่ที่  6  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ นายประทีป...