จดหมายเหตุประจำวัน มีนาคม 8, 2019

Latest article

จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลควนกรด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน ส่วนยุทธศาตร์การเกษตร นายวีรพันธ์ แจ้งใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลควนกรด ณ ศาลาการเปรียญวัดทะเล ตำบลควนกรด  อำเภอทุ่งส่ง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายสุธีย์ มณีฉาย...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”อ.ขนอม

วันนี้ 13 มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ กลุ่มเกษตรพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 40 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

เมื่อวานนี้ (วันที่  12 มีนาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 33 ราย...