จดหมายเหตุประจำวัน กุมภาพันธ์ 7, 2019

Latest article

โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25652  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายวีรพันธ์ แจ้่งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปกิบัติการ และนางจุไรรัตน์ ตาหลวง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์  สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำการเกษตร ครั้งที่...

ร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เมื่อวานนี้ วันที่ 20 ก.พ.2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรโดยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทรนักวิชาการเกษตร และนายทศพล คงเมือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ร่วมกับ กอ.รมน.จ.นศ.และวิสาหกิจชุมชน PGS ต.ทุ่งโพธิ์

จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 11 กพ 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงินหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช  ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการชุมชนบ้านไม้เรียง. โดยมีนายเจษฏา สมาธิทีปรึกษาสภาเกษตร...