ประมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพารา ปี 2561

ประมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพารา ปี 2561 จ.น    

เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย

เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย  เกษตรกรยุคใหม่ เพื่ออนาคตประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2560 ของ สศช. เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แนวคิดการพัฒนาประเทศในอนาคต บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งทาง...

รายงานผลการวิเคราะห์ที่ดิน ออน์ไลน์ (ปุ๋ยรายแปลง) กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานผลการวิเคราะห์ที่ดินออน์ไลน์ กรมพัฒนาที่ดิน http://lddmapserver.ldd.go.th/soilanaly2/ การวิเคราะห์ปุ๋ยรายแปลง http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17863

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันนี้ (26 ธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพนักงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายประทีป กลับแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช โดย...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    เมื่อวันที่ 27ธค.60 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ในฐานะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบปี พ.ศ.2560-2579 โดยมีนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีลงนามระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช , สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี,สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ “คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560” ที่มีผลงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ขยายผลของความสำเร็จสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มกราคม นี้ ใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้ ดาว์นโหลด  แนบ 2-แบบฟอร์มใบสมัคร  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรี ฯ เทศบาลตำบลการะเกด วิจัยและพัฒนาพริกปลอดภัยสู่การส่งออก

โครงการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโซ่มูลค่าพริกปลอดภัย เพื่อการส่งออกของผู้ผลิต ลุ่มน้ำปากพนัง โดยความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  ณ เทศบาลตำบลการะเกิด นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายณรงค์ คงมาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช นายสุกิต อินรงค์...

รวมสูตร น้ำหมักชีวภาพ แบ่งปันความรู้เพื่อเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต

รวมสูตร น้ำหมักชีวภาพ แบ่งปันความรู้เพื่อเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ปุ๋ยสูตรพระราชทาน https://goo.gl/JK0K3T น้ำหมักชีวภาพ จากหน่อกล้วย https://goo.gl/lpb62D น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร https://goo.gl/9LGlIn น้ำหมักชีวภาพ จากนม https://goo.gl/16oah2 น้ำหมักชีวภาพ สูตรเข้มข้น (อาหารจานด่วน) https://goo.gl/Ge23Xv น้ำหมักชีวภาพ จากไข่ (ฮอร์โมนไข่) https://goo.gl/4LyK0L น้ำหมักชีวภาพ จากถั่ว https://goo.gl/nCUgtQ น้ำหมักชีวภาพ สูตรควบคุมและกำจัดหญ้า https://goo.gl/RmKCM0 น้ำหมักชีวภาพ กำจัดแมลงเร่งด่วน (ใช้ได้ภายใน10นาที) https://goo.gl/cz8u2W น้ำหมักชีวภาพ กำจัดโรค แคงเกอร์ในมะนาว https://goo.gl/U6n2C8 (ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนเขาหินซ้อน,ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)  

เอกสารประกอบการสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 2559 และแนวโน้ม 2560

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 เอกสารการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 “ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0” 1. บรรยายพิเศษ “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560” นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. อภิปรายหัวข้อ “เกษตร S-Curve ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายผลิตภาพ” -...

การฟื้นฟูสวนไม้ผลในขณะน้าท่วมขังและหลังน้าท่วม

การฟื้นฟูสวนไม้ผลในขณะน้าท่วมขังและหลังน้าท่วม หน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดาว์นโหลดข้อมูลทางวิชาการได้ที่นี่

Latest article

เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบางจาก จังหวัดนครศรธรรมราช

ร่วมจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบางจาก อ.เมือง จ.นครฯ  13 ธันวาคม 2561 วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเศวต อักษรเงิน หัวส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  ณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายเจษฎา สมาธิ  ที่ปรึกษาด้านแผน...

การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพูน   ตำบลปากพูน. อำเภอเมือง   จ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล...

ประชุมร่างยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุกิต อินรงค์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์อาหาร ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ โดยในการประชุมวันนี้ (1 1ธ.ค .61 เวลา09.00 น.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ...