รับฟังปัญหาความต้องการจากเกษตรกร กลุ่มเครื่องแกงตำบลสามตำบล

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ10.00น.นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทรนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องแกงตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเศวต อักษรเงิน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร ในตำบลสามตำบล ซึ่งนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลและในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาฯ ระดับตำบล ได้ เสนอความต้องการของกลุ่มซึ่งสนับสนุนการจัดตั้งโดย...

รายแรก!!!! เกษตรกร เป็นหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศบังคับคดีขายทอดตลาด แต่ อชก.จังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินแล้ววันนี้

รายแรก!!!! เกษตรกร เป็นหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศบังคับคดีขายทอดตลาด แต่ อชก.จังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินแล้ววันนี้ _____________________________ วันนี้ (6ก.ค.60) เวลา 10.00น. นายแปลก  รัตนพันธุ์ เกษตรกรซึ่งเคยแจ้งขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สินกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเป็นรายแรกที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นางศศิธร ทองสีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดเผยว่า นายแปลก  รัตนพันธุ์  ขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สินกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกู้เงินจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยใช้หลักทรัพย์ตั้ง 1...

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมร่วมขับเคลื่อนโครงการ “InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” กับกระทรวงวิทย์ฯ และ ธกส.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมร่วมขับเคลื่อนโครงการ “InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” กับกระทรวงวิทย์ฯ และ ธกส. ------------------------------------------------- ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) ในกรอบความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานจากการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ...

สภาเกษตรกรนครศรีฯ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นำเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน สัปดาห์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและบำรุงรักษาปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 5 มิย. 2560 เวลาประมาณ 13.00น. ณ โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านบ่อขลบ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาจินต์ อยู่จุล ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล และเป็นเกษตรกรต้นแบบสัมมาชีพ ด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นายเกรียงศักดิ์...

สภาเกษตรกรนครศรีฯ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นำเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.60 เวลา 13.00น. ณ โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์ นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร สกจ.นครศรีฯ พร้อมด้วย นายบุญโส บุญวงศ์ เกษตรกรต้นแบบสัมมาชีพ ,ประธานกลุ่มพริกไทยเสียบยอด และเป็นผู้แทนของสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสนั่น ศรีรักษา...

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทย ที่เกษตรกรเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ครม.

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับแรกของประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว !!!                     ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 15:42:12 น. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 1. ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย...

สภาเกษตรกรนครศรีฯ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีฯ ป้อนโครงการ Innovation Hubs

สภาเกษตรกรนครศรีฯ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีฯ ป้อนโครงการ  Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก  นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สภาเกษตรกรนครศรีฯ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีฯ  ป้อนโครงการ  Innovation Hubs  เป็นความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีฯ  กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ  ตามโครงการ Innovation Hubs...

สภาเกษตรกรนครศรีฯ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตผักปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00น.  ณ ที่ทำการ บ้านนกจาบ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเครื่องเคียงชุมชน บ้านนกจาบ มี...

ผักปลอดสารพิษแม่จำเนียร “ปลูกผักเพราะรักคุณ ” เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจเกษตร

หลายท่านคงเคยรับประทานผักเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของ ผักสลัด เมนูผัดผัก ผักลวก ผักเคียง หรือแกงจืดที่มีผักเป็นส่วนประกอบ อย่างที่ทราบกันว่าการรับประทาน “ผัก” เป็นการช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคของร่างกาย ท้องไม่ผูก รับประทานผักบ่อย ๆ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ และอื่น ๆ อีกมากมาย เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจเกษตรวันนี้ สกจ.นครศรีธรรมราช ขอแนะนำให้รู้จักกับ นายสุริยาวุธ ปากแดง อายุ...

สภจ.นครศรีฯ จัดเวทีประชาคม ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลหินตก

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยโหย่ง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบลย์ จ.นครศรีธรรมราช นายสมบูรณ์ อาพัทธนานนท์รองประธานสภาฯ ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลหินตก   อาจารย์เจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาด้านนโยบายสภาฯ นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร นางศศิธร ทองสีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...

Latest article

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แรงงานนอกระบบ

วันนี้ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แรงงานนอกระบบเพื่อสร้างรายได้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง ให้กับกลุ่มเป้าหมายและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยผลิตภัณฑ์การแปรรูปในวันนี้ เป็นเห็ดแครงอบแห้ง และคั่วกลิ้งเห็ดแครง โดยหลังจากนี้ จะเป็นการพัฒนา ในส่วนของฉลากและโลโก้ และการนำผลิตภัณฑ์ไปออกจำหน่ายในตลาด ...

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แรงงานนอกระบบ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แรงงานนอกระบบเพื่อสร้างรายได้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย ให้กับกลุ่มเป้าหมายและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยผลิตภัณฑ์การแปรรูปในวันนี้ เป็นขนมกรอบเค็ม 2 รสชาติ โดยหลังจากนี้ จะเป็นการพัฒนา ในส่วนของฉลากและโลโก้ และการนำผลิตภัณฑ์ไปออกจำหน่ายในตลาด ...

หารือแนวทางการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินทำกินในที่สาธารณประโยชน์

วันนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2563)  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายเจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบท่านวันชัย สินทรัพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินทำกินในที่สาธารณประโยชน์ประเภททุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้แจ้งหนังสือถึงสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการเลิกใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภททุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ บริเวณทุ่งโพธิ์แจ้ง ตำบลบางจาก...