พืชเสพติด สู่ตำรับยา

  https://youtu.be/B1Mm_5UGznE

วิธีการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

https://youtu.be/l4-lid_uD2Q

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ รายได้ดี

https://youtu.be/zM5iYUDyPzc

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.ว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติ พ.ศ…

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.ว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติ พ.ศ...ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย คณะกรรมาธิการฯ สนช. ได้พิจารณาและมีความเห็นให้สภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน  และนำเสนอการรับฟังความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการต่อไป โดยจะรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ที  แสดงความเห็น ร่าง พรบ.ว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติ พ.ศ....... (เครดิตภาพประกอบจาก MThai News)

สภาเกษตรกร นครศรีฯ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนฯ พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายทศพล คงเมือง พนักงาน สกจ.นครศรีฯ และน้องนศ.สาขาพัฒนาชุมชน มรภ.นครศรีฯ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล) โดยมี นายเจษฎา สมาธิ ที่ปรีกษาสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรพิเศษกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครศรีธรรมราช นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมรับฟังแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง และนายจรูญ หนูเรือง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...

สมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์การทำฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 61 สร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ อาพัทธนานนท์ รองประธานสาภฯคนที่ 2 , นายประทีป รักเอียด ,นายวิมล บุตรครุฑ , นายอนันต์ รัตนพันธ์,และ จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับการประสานจาก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงประจำภาคใต้...

กยท. ธกส. จ.นครศรีฯ ประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารแก่ สมาชิกสภาเกษตรกร จ.นครศรีฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาฯ ชั้น 3 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/61 ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรและหลักเณฑ์ , ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันนี้ (26 ธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพนักงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายประทีป กลับแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช โดย...

Latest article

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

  วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด       อำเภอช้างกลาง เข้าร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นด้วย       จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา/บริษัท  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับบริษัท snt คอนซัลแตนท์จำกัดและบริษัทไฮโดรเท็ค...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570

       วันนี้ (15 กันยายน 2563)  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้แทนเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570      ในวันนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัก...

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประชาสัมพันธ์ โดยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ ใน 23 อำเภอ 157 ตำบล เปิดรับสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน 1. สมัครเกษตรกร จำนวน 16 ราย/ตำบล 2. สมัครจ้างงาน จำนวน 8 ราย/ตำบล สมัครผ่านระบบออนไลน์...