การฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

การฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันทั้งระบบ สถานการณ์ปัจจุบันของเรื่องที่ต้องดำเนินการ จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช      มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกระจายทั้ง ๒๓ อำเภอ จำนวน ๒๗,๓๘๐ ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น ๓๗๐,๔๖๐ ไร่ มีพื้นที่ให้ผลผลิต ๓๓๒,๕๓๘ ไร่ ผลผลิต ๙๙๒,๓๕๓ ตัน และยังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอีกส่วนหนึ่งที่เกษตรกรไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ด้วยสภาวะราคาผลผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมันในปัจจุบันมีราคาตกต่ำ  ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมากเกษตรกรมีการรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาบ่อยครั้ง รัฐบาลก็พยายามนำมาตรการต่างๆมาแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหายังไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย...

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการอบรมการผลิตไม้ผลคุณภาพภายใต้มาตรฐาน GAP  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน           1.1 สถานการณ์ปัญหาของเรื่องที่พัฒนา นครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมด  6,214,063.75  ไร่  เป็นพื้นที่ทำการเกษตร   3,236,815  ไร่  เป็นพื้นที่สวนผลไม้และไม่ยืนต้น  2,560,647  ไร่  ส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียน  มังคุด  เงาะ  ลองกอง  ส้มโอ  ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มีปริมาณมากและไม่มีคุณภาพ  เนื่องจากเกษตรกรผลิตตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตล้นตลาด  ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ  เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ไม่คุ้มทุน ...

กิจกรรมสนับสนุนเครื่องกวนมังคุด ทุเรียน กล้วยฉาบ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อบริหารจัดการผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มของทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำดำ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสวนปราง หมู่ที่ 5 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านนบพิตำ หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ กลุ่มเกษตรกรบ้านเถลิง หมู่ที่ 3...

Latest article

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

  วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด       อำเภอช้างกลาง เข้าร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นด้วย       จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา/บริษัท  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับบริษัท snt คอนซัลแตนท์จำกัดและบริษัทไฮโดรเท็ค...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570

       วันนี้ (15 กันยายน 2563)  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้แทนเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570      ในวันนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัก...

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประชาสัมพันธ์ โดยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ ใน 23 อำเภอ 157 ตำบล เปิดรับสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน 1. สมัครเกษตรกร จำนวน 16 ราย/ตำบล 2. สมัครจ้างงาน จำนวน 8 ราย/ตำบล สมัครผ่านระบบออนไลน์...