เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน

    เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดการเกษตร พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  เพื่อสร้างเครือข่ายเครือข่ายของผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน             การสัมมนาในครั้งนี้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดสัมมนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตัดปาล์มคุณภาพมาตรฐานผ่านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายคือ...

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครศรีธรรมราช นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมรับฟังแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง และนายจรูญ หนูเรือง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...

ประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว จังหวัดนครศรีธรรมราช

            เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2559  นายสุกิต  อินรงค์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม    ณ ...

อบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 3 ” (ภาคใต้)

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.กระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 3 ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16—18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ...

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ” เครื่องเคียง” ม.6 (บ้านนกจาบ) จำหน่ายดาวเรือง , เพาะขยายพันธ์ุพืชท้องถิ่น

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ " เครื่องเคียง" ม.6 (บ้านนกจาบ) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จังหวัดนครฯทางกลุ่มได้ ไว้เป็นจำนวนมากเพื่ออนุรักษ์ พันธุกรรมและเพื่อจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรเกษตรกรและผู้สนใจ และผลิตดาวเรืองพันธ์ลูกผสมทรัพย์เศรษฐีดอกใหญ่และใสใจทุกขั้นตอน ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่กลุ่ม และร้านค้า คุณ ประนอม ปราบแก้วหน้าวัดทุ่งโพธิ์ ประธานกลุ่ม นายอภิชาต ทองทะไว 087-3965647          

ประชุมร่วมสภาพัฒนาเมืองนครภาคพลเมือง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสภาพัฒนาเมืองนครภาคพลเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาการแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 3

รายการ “คำรณพารวยด้วยเกษตร” ตอน เกษตรกรไทย ตามรอยพ่อหลวง สดทางช่อง28 อา.6พ.ย.59

รายการ "คำรณพารวยด้วยเกษตร" ตอน เกษตรกรไทย ตามรอยพ่อหลวง สดทางช่อง28 https://www.youtube.com/watch?v=wQj6ggMOYLU&feature=youtu.be อา.6พ.ย.59

ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ แล้วได้อะไร ?

ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ แล้วได้อะไร หลายคนสงสัย วันนี้ สกจ.นครศรีธรรมราช ....จะมาเล่าให้ฟัง https://youtu.be/Vv0tDmSr8Nc   ภาพ/ข้อมูลจาก สกจ.นครศรีฯ เอ้ นภาพร สกช.จัดทำ ติ่ง วัฒนรินทร์ สกช. เสียง แบ้ง วัชระ สกช.เทคนิค

สภาเกษตรกรนครศรีฯ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นำเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน สัปดาห์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกและบำรุงรักษาปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 5 มิย. 2560 เวลาประมาณ 13.00น. ณ โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านบ่อขลบ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาจินต์ อยู่จุล ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล และเป็นเกษตรกรต้นแบบสัมมาชีพ ด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม นายเกรียงศักดิ์...

สมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์การทำฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 61 สร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ อาพัทธนานนท์ รองประธานสาภฯคนที่ 2 , นายประทีป รักเอียด ,นายวิมล บุตรครุฑ , นายอนันต์ รัตนพันธ์,และ จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับการประสานจาก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงประจำภาคใต้...

Latest article

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

  วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด       อำเภอช้างกลาง เข้าร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นด้วย       จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา/บริษัท  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับบริษัท snt คอนซัลแตนท์จำกัดและบริษัทไฮโดรเท็ค...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570

       วันนี้ (15 กันยายน 2563)  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้แทนเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570      ในวันนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัก...

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประชาสัมพันธ์ โดยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ ใน 23 อำเภอ 157 ตำบล เปิดรับสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน 1. สมัครเกษตรกร จำนวน 16 ราย/ตำบล 2. สมัครจ้างงาน จำนวน 8 ราย/ตำบล สมัครผ่านระบบออนไลน์...