ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน การครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ((ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม...

ทึ่ง..สวนปาล์มผลผลิต 7.3 ตัน/ไร่/ปี ต้นทุนแค่ กก.ละบาทกว่าๆ ผลงาน โสฬส เดชมณี

ทึ่ง..สวนปาล์มผลผลิต 7.3 ตัน/ไร่/ปี ต้นทุนแค่ กก.ละบาทกว่าๆ ผลงาน โสฬส เดชมณี อ่านต่อได้ที่นี่ http://www.yangpalm.com/2016/12/73.html

รับฟังปัญหาความต้องการจากเกษตรกร กลุ่มเครื่องแกงตำบลสามตำบล

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ10.00น.นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทรนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องแกงตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเศวต อักษรเงิน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร ในตำบลสามตำบล ซึ่งนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลและในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาฯ ระดับตำบล ได้ เสนอความต้องการของกลุ่มซึ่งสนับสนุนการจัดตั้งโดย...

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรด้านการประมงปี 2560 (การเลี้ยงปูแสม)

                  วันนี้ (16ธ.ค.59) ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง สมาชิกสภาฯ อำเภอหัวไทร , นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงปี...

รวมสูตร น้ำหมักชีวภาพ แบ่งปันความรู้เพื่อเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต

รวมสูตร น้ำหมักชีวภาพ แบ่งปันความรู้เพื่อเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ปุ๋ยสูตรพระราชทาน https://goo.gl/JK0K3T น้ำหมักชีวภาพ จากหน่อกล้วย https://goo.gl/lpb62D น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร https://goo.gl/9LGlIn น้ำหมักชีวภาพ จากนม https://goo.gl/16oah2 น้ำหมักชีวภาพ สูตรเข้มข้น (อาหารจานด่วน) https://goo.gl/Ge23Xv น้ำหมักชีวภาพ จากไข่ (ฮอร์โมนไข่) https://goo.gl/4LyK0L น้ำหมักชีวภาพ จากถั่ว https://goo.gl/nCUgtQ น้ำหมักชีวภาพ สูตรควบคุมและกำจัดหญ้า https://goo.gl/RmKCM0 น้ำหมักชีวภาพ กำจัดแมลงเร่งด่วน (ใช้ได้ภายใน10นาที) https://goo.gl/cz8u2W น้ำหมักชีวภาพ กำจัดโรค แคงเกอร์ในมะนาว https://goo.gl/U6n2C8 (ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนเขาหินซ้อน,ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)  

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครศรีธรรมราช นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมรับฟังแนวทางการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง และนายจรูญ หนูเรือง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...

รายแรก!!!! เกษตรกร เป็นหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศบังคับคดีขายทอดตลาด แต่ อชก.จังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินแล้ววันนี้

รายแรก!!!! เกษตรกร เป็นหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศบังคับคดีขายทอดตลาด แต่ อชก.จังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินแล้ววันนี้ _____________________________ วันนี้ (6ก.ค.60) เวลา 10.00น. นายแปลก  รัตนพันธุ์ เกษตรกรซึ่งเคยแจ้งขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สินกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเป็นรายแรกที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นางศศิธร ทองสีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดเผยว่า นายแปลก  รัตนพันธุ์  ขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สินกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกู้เงินจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยใช้หลักทรัพย์ตั้ง 1...

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ “คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560” ที่มีผลงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ขยายผลของความสำเร็จสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มกราคม นี้ ใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้ ดาว์นโหลด  แนบ 2-แบบฟอร์มใบสมัคร  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรี ฯ เทศบาลตำบลการะเกด วิจัยและพัฒนาพริกปลอดภัยสู่การส่งออก

โครงการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโซ่มูลค่าพริกปลอดภัย เพื่อการส่งออกของผู้ผลิต ลุ่มน้ำปากพนัง โดยความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  ณ เทศบาลตำบลการะเกิด นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายณรงค์ คงมาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช นายสุกิต อินรงค์...

สภาเกษตรกร จ.นครศรีฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีฯ มอบโรงสีข้าวแก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ปีงบฯ 60

รายงานข่าวจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีฯ ได้รับการสนับสนุนจากงบจังหวัดฯ เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ (ข้าวเล็บนกนคร , ข้าวเฉี้ยงฯ ) ด้านการผลิต การแปรรูปและด้านการตลาด โครงการฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการ พัฒนาเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายของธุรกิจทางการเกษตรแบบครบวงจรห่วงโซ่เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง) เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทางการเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพทางการค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านเกษตรแบบครบวงจร (เกษตรอุตสาหกรรม) โดยได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ ตุลาคม 2559 สิ้นสุด...

Latest article

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

  วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด       อำเภอช้างกลาง เข้าร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นด้วย       จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา/บริษัท  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับบริษัท snt คอนซัลแตนท์จำกัดและบริษัทไฮโดรเท็ค...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570

       วันนี้ (15 กันยายน 2563)  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้แทนเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570      ในวันนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัก...

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประชาสัมพันธ์ โดยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ ใน 23 อำเภอ 157 ตำบล เปิดรับสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน 1. สมัครเกษตรกร จำนวน 16 ราย/ตำบล 2. สมัครจ้างงาน จำนวน 8 ราย/ตำบล สมัครผ่านระบบออนไลน์...