ประชุมร่างยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุกิต อินรงค์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์อาหาร ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ โดยในการประชุมวันนี้ (1 1ธ.ค .61 เวลา09.00 น.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ...

ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นฯแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย

ประชุมประชาคม และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของกลุ่มพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นนำเสนอผลการทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นพัฒนาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พิจารณาผลการทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย...

ตรวจสต๊อกปาล์มน้ำมัน เดือน พฤศจิกายน 2561

นายประทีป รักเอียด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอชะอวด  ร่วมตรวจสต๊อกปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มทั้งระบบ เมื่อวันที่29  พฤศจิกายน 2561 นายประทีป รักเอียด ได้รับมอบหมาย จากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางตรวจสต๊อก นำ้มันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสต็อกปาล์มน้ำมันเป็นรายโรงงานทุกเดือน โดยเดินทางตรวจร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฝ่ายปกครอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ทหาร และหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการจัดทำแผนประชุม “แผนการพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล”

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 พศจิกายน 2661  นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์  ได้ลงพื้นที่ประชุม แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  พร้อมด้วยนายเจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายทศพล...

ผลงานNFC NRT

ผลงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

การขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2561

การขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่

ประชุมคณะกรรมการพืชสวน 26 กย.2561

วันที่ 26  กันยายน 2561  นายประทีป  กลีบแก้ว  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินทางเข้าประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่4/2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมสยามธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  ในการประชุม มีนายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานคณะทำงานด้านพืชสวน เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตาม และรับฟังปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของศูนย์กระจายผลผลิต...

Latest article

เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบางจาก จังหวัดนครศรธรรมราช

ร่วมจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบางจาก อ.เมือง จ.นครฯ  13 ธันวาคม 2561 วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเศวต อักษรเงิน หัวส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  ณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายเจษฎา สมาธิ  ที่ปรึกษาด้านแผน...

การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพูน   ตำบลปากพูน. อำเภอเมือง   จ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล...

ประชุมร่างยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุกิต อินรงค์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์อาหาร ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ โดยในการประชุมวันนี้ (1 1ธ.ค .61 เวลา09.00 น.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ...