ประชุมสัญจรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันที่ 25 ต.ค.62 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัญจรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ทำการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอหัวไทรโดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  โดยในวันนี้ ได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนต่างๆ และในวันนี้...

ตรวจสต็อกปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มทั้งระบบเดือนกันยายน 2562

วันที่ 25 กันยายน  25652 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย  นายประทีป รักเอียด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัุดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอชะอวด ร่วมตรวจสอบสต๊อกปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีํรรมราช        เมื่อ วันที่ 25​ กันยายน 2562 นายประทีป...

“สินค้าเกษตรกับการแนะนำแนวทางการทำอาชีพเกษตร”

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่องสินค้าเกษตรกับการแนะนำแนวทางการทำการเกษตรให้กับ นักเรียน  นักศึกษาตามโครงการ “SMART Farming 47 Aggic by Sti “ใครๆ ก็เรียนได้” ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช     ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่...

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2562

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2562

ประชุมเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

    วันนี้ 12 กันยายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน             โดยวันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำเสนอบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา...

ติดตามการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ณ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

  เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์  แสงวิรุณทร  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ณ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้             โดยในวันนี้ เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร ได้ลงพื้นที่...

“ประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1/2562”

    นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ในวันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่...

ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

  นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. ในวันนี้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์...

การใช้งาน Thai MICE Connect สำหรับภาคใต้ เพื่อเชื่องโยงธุรกิจ

  เมื่อวานนี้ (22 ส.ค.62) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมแนะนำการใช้งาน Thai MICE Connect สำหรับภาคใต้ เพื่อเชื่องโยงธุรกิจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน รวมเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ และให้บริการสืบค้นบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างครบวงจร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน...

อบรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  เมื่อวานนี้ (22 ส.ค.62) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้ประสานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่แม่บ้าน สตรี ในตำบลควนพัง เพื่อฝึกอาชีพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนได้มีรายได้ โดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประสานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเครือข่ายแปรรูปน้ำมันมะพร้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว...

Latest article

ประชุมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

       นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช                         ...

เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เดินทางประส่านงาน นายประดับ หมื่นจร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลพื้นที่ตำบล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ 2563  

ประชุมสัญจรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันที่ 25 ต.ค.62 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัญจรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ทำการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอหัวไทรโดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  โดยในวันนี้ ได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนต่างๆ และในวันนี้...