จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 11 กพ 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงินหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช  ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการชุมชนบ้านไม้เรียง. โดยมีนายเจษฏา สมาธิทีปรึกษาสภาเกษตร...

การจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลสีขีด อำเภอสิชล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธศาตร์การเกษตร ดำเนินการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลสีขีด อำเภอสิชล โดย มีนายเจษฏา สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรนคฯ และนายสุธรรม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเขต...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ สวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยท้อน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน

เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ สวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยท้อน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 32 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

วันนี้ 25 มกราคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย    นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคอก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน...

จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน. จังหวัดนครฯ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน. จังหวัดนครฯ โดยมีนายวิมล บุตรครุฑ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และนายเจษฎา สมาธิ ทีปรึกษาด้านยุทธศาตร์สภาเกษตรกรจังหวัดนคฯ...

จัดเวทีประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย ให้นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมนายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ดำเนินการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ  ตำบลทุ่งสัง อ ทุ่งใหญ่. จ นครศรีธรรมราช โดยมีนายสรพงค์ ศรีสุขใส...

ประชุมคณะทำงาน วันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร   เดินทางเข้าร่วมประชุม คณะทำงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 ณ ห้องประชุม AB 306 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล กุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 45 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...

Latest article

โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25652  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายวีรพันธ์ แจ้่งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปกิบัติการ และนางจุไรรัตน์ ตาหลวง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์  สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำการเกษตร ครั้งที่...

ร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เมื่อวานนี้ วันที่ 20 ก.พ.2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรโดยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทรนักวิชาการเกษตร และนายทศพล คงเมือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ร่วมกับ กอ.รมน.จ.นศ.และวิสาหกิจชุมชน PGS ต.ทุ่งโพธิ์

จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 11 กพ 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงินหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัดนนครศรีธรรมราช  ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการชุมชนบ้านไม้เรียง. โดยมีนายเจษฏา สมาธิทีปรึกษาสภาเกษตร...