“ประชุมการบริหารโครงการคอกกักแพะและการปฏิบัติ ตามกฏหมายข้อบังคับ”

  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร เข้าประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การบริหารโครงการคอกกักแพะและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ณ  ร่อนพิบูลย์  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562         โดยสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงตลาดแพะภายใต้โครงการอาหารนครปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อแปลงใหญ่แบบครบวงจร โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การบริหารโครงการคอกแพะและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ...

บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจังหวัดสตูล

 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจังหวัดสตูล  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจังหวัดสตูล โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อรับฟังความคิดเห็น...

“เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท

  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท...

อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดออนไลน์ ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ...

ร่วมประชุมเวทีพัฒนาความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิชาการสู่การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่24 กค 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้า หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเวทีพัฒนาความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิชาการสู่การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรม ณ แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช       ในวันนี้ นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุม...

สัมมนากลุ่มผู้ปลูกมังคุด การจัดการมังคุดอย่างครบวงจร ป้องกันราคาตกต่ำ

  เมื่อวันที่ 24 กค 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้า หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมเวทีพัฒนาความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิชาการสู่การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 กค 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้า หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย  นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ...

ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช      วันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เดินทางลงพื้นที่ ตำบลทางพูน...

“ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ”

  วันนี้ 11 กรกฎาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช     ในวันนี้ นายสุกิต อินรงร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุม...

ร่วมลงพื้นและสนับสนุนทีมงานดับไฟป่า

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หหัวหน้าส่วนส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร พร้อมกับนายธวัตร์ สมัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่มจากการบริจาคแก่อาสาสมัครดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากการประสานของนายยุทธศักดิ์ ถนนแก้ว ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตำบลการะเกด กรณีไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งแล้วลุกลามไปยังหลายอำเภอในเขตลุ่มน้ำ  กรณีที่เกิดเหตุไฟ่าไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จากการประสานของสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...

Latest article

ร่วมโครงการการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ

  เมื่อวานนี้ (19 สิงหาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมโครงการการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลท่าพญา ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562

นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช      ในวันนี้ นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศณีธรรมราช  พร้อมด้วยนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายวีระพันธ์...

“ประชุมการบริหารโครงการคอกกักแพะและการปฏิบัติ ตามกฏหมายข้อบังคับ”

  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร เข้าประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การบริหารโครงการคอกกักแพะและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ณ  ร่อนพิบูลย์  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562         โดยสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงตลาดแพะภายใต้โครงการอาหารนครปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อแปลงใหญ่แบบครบวงจร โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การบริหารโครงการคอกแพะและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ...