ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน การครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ((ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม...

จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตำบลลานสกา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม2562 นายสุกิต. อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต. อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาตร์การเกษตร นายวีรพันธ์. แจ้งใจ. นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตำบลลานสกา อ ลานสกา โดย นายเจษฎา. สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม...

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS ต.ทุ่งโพธฺ์

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20มีนาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS ต.ทุ่งโพธฺ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดและ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมด้วยติดตามด้วย  ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม ในการดำเนินงาน โโยมีนายอภิชาติ ทองทะไว ประธานกลุ่มให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปให้กับเจ้าหนที่ได้รับทราบ...

จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลควนกรด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน ส่วนยุทธศาตร์การเกษตร นายวีรพันธ์ แจ้งใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลควนกรด ณ ศาลาการเปรียญวัดทะเล ตำบลควนกรด  อำเภอทุ่งส่ง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายสุธีย์ มณีฉาย...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”อ.ขนอม

วันนี้ 13 มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ กลุ่มเกษตรพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 40 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

เมื่อวานนี้ (วันที่  12 มีนาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 33 ราย...

จัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันนี้ (8 มีนาคม2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน พร้อมด้วยนายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร จัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งส่ง ณ สหกรณ์การเกษตรเขาขาว ต เขาขาว อ ทุ่งส่ง โดย นายเจษฏา...

จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาตร์การเกษตร จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง “

เมื่อ วันที่7 มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 35 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

วันที่ 6 มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 26 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...

Latest article

แบบสำรวจหมายเลข 2 การพัฒนากัญชาทางการแพทย์

คู่มือการเก็บข้อมูลด้วยแบบสำรวจหมายเลข2 -

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครฯจังหวัดต้นแบบพัฒนากัญชาทางการแพทย์

วันนี้ (วันที่ 9 เมายน 2562) สำนักงานภสาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 2/2562 โดยมีเรื่องเสนอใหม่ คือการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 มีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรเข้าประชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมด้วย โดยมีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน การครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ((ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม...