ข้อเสนอตำบลนาหมอบุญ

  https://youtu.be/qyZ7WHtxslg

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25636 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ โดยมีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นประธาน ในวันนี้ นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้่องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ชั้น 3 โดยมีนายสุกิต...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร  ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กิจกรรมอบรม เรื่องความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงแพะ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด วิสาหกิจแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง ณ...

  https://youtu.be/TmnFMiUXLlI?list=UUhZRlvue1eWgwHi_Xj0V2Jg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Latest article

ข้อเสนอเรื่องน้ำบาดาล

    https://youtu.be/k8zqAURs3Uk

ข้อเสนอตำบลนาหมอบุญ

  https://youtu.be/qyZ7WHtxslg