ติดตามปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานงานแสงอาทิตย์” ณ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรุงชิง 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ เพื่อติต่อสอบถามปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์        โดยในวันนี้  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ...

“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)ฤดูใหม่ ปี2562 ณ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ ตาหลวง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช      ในวันนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)ฤดูใหม่ ปี2562...

“สำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์”

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงายสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ถั่วดาวอินคาอำเภอบางขัน หมู่ที่ 10 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาจารย์จีราภรณ์ สังข์ผุด และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากกลุ่มเกษตรกร...

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Coo) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Coo) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ ( 21 พฤษภาคม 2562) นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวภาลิณี บุญเลื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ณ โรงแรมเดอะพีค บูติก อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันนี้ นางสาวภาลิณี บุญเลื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวสุภารัตน์...

“สัมมนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สัมมนากัญชาทางการแพทย์ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกลาง พื้นที่หมู่ที่  6  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ นายประทีป...

“หารือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

  วันที่ 30  เมษายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดนครศรีธรรมราช         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม หารือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันนี้ มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมหารือโดยพร้อมกัน  และในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมชี้แจงการนิรโทษกรรม ...

“ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

  วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลติทางการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2562         วันนี้  นายสุกิต อินรงค์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช   พร้อมนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2562  เวลา 10.30...

Latest article

ประชุมไมซ์ซิตี้ิ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางจุไรรัตน์ ตาหลวง นักจัดการงานทั่วไป  เข้าร่วมประชุม ไมซ์ซิตี้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช                     ...

พบปะกลุ่มเลี้ยงผึ้ง และกลุ่มพริกไทย ณ อ.ท่าศาลา

  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้า นายสุกิต อินรงค์หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผึ้งแปลงใหญ่ตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และในช่วงบ่าย ได้พบปะกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกไท หมู่ที่ 1 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจ...

ติดตามปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานงานแสงอาทิตย์” ณ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรุงชิง 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ เพื่อติต่อสอบถามปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์        โดยในวันนี้  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ...